Polityka prywatności
firmy Łowisko Oleśnik z dnia 01-02-2023

I. Dane osobowe

1.1 Właściciel firmy Łowisko Oleśnik (Świadczeniodawca), przetwarza Państwa dane osobowe, tylko za Państwa zgodą lub wraz z udzieleniem zlecenia do realizacji uzgodnionych z Państwem usług, lub też jeżeli zaistnieje inna podstawa prawna zgodna z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych oraz przepisów prawa cywilnego.

1.2 Świadczeniodawca zbiera tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji świadczonych przez nas usług lub które udostępnili Państwo dobrowolnie.

1.3 Dane osobowe to wszystkie dane zawierające szczegółowe informacje dotyczących osobistych lub faktycznych okoliczności, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nagrania wideo, fotografie, nagrania głosowe osób jak również dane biometryczne, takie jak odciski palców. Dane osobowe mogą również obejmować dane wrażliwe, takie jak dane dotyczące zdrowia lub dane związane z postępowaniem karnym.

 

II. Informacja i odwołanie

2.1 Jako klient lub ogólnie jako osoba, której to dotyczy, mają Państwo – przy jednoczesnym dochowywaniu poufności – w każdej chwili prawo do uzyskania informacji odnośnie Państwa przechowywanych danych osobowych, ich źródła oraz odbiorców i celu przetwarzania danych, jak również prawo do sprostowania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania jak również zablokowania lub usunięcia nieprawidłowych danych lub danych przetwarzanych niezgodnie z prawem.

2.2 W każdej chwili mają Państwo prawo odwołania udzielonej zgody na wykorzystanie Państwa danych osobowych. Państwa zgłoszenie dotyczące uzyskania dostępu do informacji, usunięcia, sprostowania, sprzeciwu i/lub przenoszenia danych (w tym ostatnim przypadku, o ile nie powoduje to nieproporcjonalnie dużego obciążenia), może zostać skierowane pod adres wskazany w punkcie 10 niniejszej polityki prywatności poniżej.

2.3 Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Świadczeniodawcę jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych lub w inny sposób zostały naruszone Państwa prawa w zakresie ochrony danych, przysługuje Państwu uprawnienie do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzoru, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

III Bezpieczeństwo danych

3.1 Państwa dane osobowe chronione są poprzez zastosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych. Środki te dotyczą w szczególności ochrony przed nieuprawnionym, niezgodnym z prawem lub przypadkowym dostępem, przetwarzaniem, utratą i nieuprawnionym wykorzystaniem.

3.2 Bez względu na wysiłki podejmowane w celu utrzymania odpowiednio wysokiego poziomu należytej staranności nie można wykluczyć uzyskania dostępu lub wykorzystania przez inne osoby informacji przekazanych Świadczeniodawcy za pośrednictwem Internetu.

 

IV. Wykorzystanie danych

Świadczeniodawca nie będzie przetwarzać dostarczonych przez Państwo danych do celów innych niż te objęte umową o świadczenie usług, za Państwa zgodą lub też w oparciu o inną podstawę prawną zgodnie z przepsiami RODO.

V. Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznych

5.1 Świadczenie zamówionych przez Państwo usług może wymagać przekazania Państwa danych podmiotom zewnętrznym (np. ubezpieczycielom, usługodawcom, z których usług korzysta Świadczeniodawca, itd.). Przekazywanie Państwa danych odbywa się wyłącznie na podstawie właściwych przepisów RODO, w szczególności w celu realizacji Państwa zlecenia lub na podstawie Państwa uprzedniej zgody.

 

VI. Zawiadomienie o naruszeniu danych

Świadczeniodawca monitoruje integralność danych i dokłada wszelkich starań, aby naruszenia danych zostały wykryte odpowiednio wcześnie i niezwłocznie zgłoszone Państwu lub właściwemu organowi nadzorczemu, z uwzględnieniem charakteru danych, których to dotyczy.

 

VII. Przechowywanie danych

Świadczeniodawca przechowuje Państwa dane nie dłużej niż będzie tego wymagało wypełnienie jego umownych lub ustawowych zobowiązań oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi.

 

VIII. Pliki cookie

8.1 Świadczeniodawca wykorzystuje pliki „cookie“, aby uczynić stronę internetową dostępną pod adresem www.biegajacyortopeda.pl bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywniejszą oraz bezpieczniejszą.

8.2 „Cookie” to niewielki plik tekstowy, który może zostać przekazany za pośrednictwem serwera internetowego Świadczeniodawcy do pliku „cookie” przeglądarki na dysk twardy Państwa komputera. Umożliwia to stronie internetowej www.biegajacyortopeda.pl ponowne rozpoznanie Państwa jako użytkownika, kiedy dochodzi do połączenia pomiędzy serwerem internetowym a Państwa przeglądarką. Plik „Cookies” pomagają nam określić częstotliwość użytkowania oraz liczbę użytkowników stron internetowych Świadczeniodawcy. Zawartość wykorzystywanych przez Świadczeniodawcę plików „cookie” jest ograniczona do numeru identyfikacyjnego, który nie pozwala na zidentyfikowanie osoby użytkownika. Głównym celem plików „cookies” jest rozpoznawanie odwiedzających witrynę.

8.3 Na naszej stronie wykorzystywane są dwa rodzaje „Cookies“:

  1. Session Cookies: Są to tymczasowe pliki „cookie”, które pozostają aż do momentu opuszczenia naszej witryny w pliku „cookie” Państwa przeglądarki i są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty.
  2. Trwałe pliki „cookie”: dla lepszej użyteczności dla użytkownika pliki „cookies” pozostają zapisane na Państwa urządzeniu i pozwalają rozpoznać Państwa przeglądarkę podczas następnej wizyty.
  3. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, że będą Państwo informowani o wykorzystaniu plików „cookie” i zgodzą się na pliki „cookie” tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczą akceptację plików „cookie” dla określonych funkcji jak również aktywują automatyczne usuwanie „cookies” w momencie zamknięcia przeglądarki. Wyłączenie plików „cookie” może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

 

IX. Server-Log-Files

9.1 W celu optymalizacji strony internetowej https://olesnik.pl pod względem wydajności systemu, użyteczności i dostarczania przydatnych informacji na temat usług Świadczeniodawcy, dostawca pobiera i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych Server-Log Files, które Państwa przeglądarka przesyła automatycznie do Świadczeniodawcy. Obejmuje to Państwa adres protokołu internetowego (adres IP), przeglądarkę i ustawienie języka, system operacyjny, adres odsyłający URL, Państwa dostawcę usług internetowych i datę/godzinę.

9.2 Dane te nie są zestawiane ze źródłami danych osobowych. Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tych danych w późniejszym czasie, w razie uzasadnionego podejrzenia nielegalnego wykorzystania lub rozstrzygania reklamacji.

 

X. Dane kontaktowe:

Łowisko Oleśnik
Oleśnik 1; 05-620 Błędów;
olesnik@olesnik.pl ; 601-171-688