Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej www.olesnik.pl.
z dnia 01-02-2023

 • I

Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji stanowisk wędkarskich na terenie obiektu Łowisko Oleśnik przez właściciela obiektu (Pan Jacek Nowicki) za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej www.olesnik.pl.

 • II

Definicje

Terminy użyte w niniejszym regulaminie, mają następujące znaczenie:

 1. Usługi Rezerwacyjne – rezerwacje Czasu Wynajmu Stanowisk Wędkarskich i powiązanych usług wskazanych na formularzu rezerwacyjnym, oferowanych przez Świadczeniodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (w tym m.in. w formie czatu, rozmowy telefonicznej lub innych rozwiązań technologicznych umożliwiających komunikację na odległość), w tym w szczególności za pośrednictwem strony internetowej www.olesnik.pl oraz zintegrowanych z nią systemów rezerwacyjnych;
 2. Klient – osoba fizyczna, która zarezerwowała termin świadczenia Usługi Rezerwacji za pośrednictwem strony www.olesnik.pl lub innego rozwiązania technologicznego udostępnionego przez Świadczeniodawcę w tym celu i dokonała należnej z tego tytułu płatności.

Klientem może być osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, wyłącznie w zakresie w jakim jest reprezentowana przez właściwego przedstawiciela ustawowego;

 1. Świadczeniodawca – Pan Jacek Nowicki prowadzący stosowną działalność pod nazwą Łowisko Oleśnik, z siedzibą w Oleśnik 1, 05-620 Błędów
 • III

Warunki świadczenia Usług Rezerwacyjnych

 1. Świadczeniodawca świadczy Usługi Rezerwacyjne drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, oraz zgodnie z postawieniami niniejszego regulaminu wg. zasad wskazanych na stronie www.olesnik.pl lub za pośrednictwem innego rozwiązania technologicznego udostępnionego przez Świadczeniodawcę służących dokonywaniu rezerwacji terminu świadczenia.
 2. Usługa Udostępnienia Rezerwacji Stanowiska Wędkarskiego jest realizowana po uprzednim zarezerwowaniu terminu ich świadczenia.
 3. Po zarezerwowaniu terminu i dokonaniu płatności Klient otrzyma potwierdzenie oraz numer rezerwacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Klienta.
 4. Czas udostępnienia stanowiska Wędkarskiego winien być dotrzymany przez każdą ze stron
 • IV

Wymagania formalne i techniczne

 1. Od Klienta korzystającego z usługi Rezerwacji wymagane jest zarezerwowanie i opłacenie usługi we wskazanym systemie rezerwacyjnym, wymagającym do realizacji zlecenia działającego adresu e-mail oraz telefonu komórkowego zdolnego do otrzymywania krótkich wiadomości tekstowych (SMS).
 2. Świadczeniodawca podejmuje odpowiednie środki, w szczególności techniczne, w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usług Rezerwacyjnej jak również odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że należyte wykonanie Usług Rezerwacji wymaga spełnienia wymagań określonych w niniejszym regulaminie.
 • V

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Wszelkie reklamacje, zapytania i uwag dotyczące świadczenia Usługi Rezerwacyjnej mogą być zgłaszane mailowa na następujący adres poczty elektronicznej: reklamacja@olesnik.pl.
 2. Treść reklamacji, zapytania lub uwagi powinna zawierać co najmniej: (i) dane pozwalające na

identyfikację Klienta: imię i nazwisko, numer Rezerwacji nadany podczas realizowania procedury rezerwacyjnej i jasne wskazanie czego dotyczy (A)reklamacja, (B) zapytanie lub uwaga (C) oraz w razie takiej potrzeby wskazanie daty zaistnienia zdarzenia związanego z reklamacją, zapytaniem lub uwagą.

 1. Świadczeniodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacja, zapytanie lub uwaga została rozpatrzona bez zbędnej zwłoki.
 2. Odpowiedź na reklamację, zapytanie lub uwagę zostanie wysłana na adres korespondencyjny w formie poczty elektronicznej.
 3. Wszelkie spory dotyczące świadczenia Usług Rezerwacyjnych mogą zostać rozwiązanie z wykorzystaniem pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Spory mogą być również rozstrzygane na drodze sądowej, według właściwości sądu ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • VI

Płatności

 1. Świadczeniodawca świadczy Usługi Rezerwacji Stanowisk Wędkarskich odpłatnie.
 2. Wysokości opłat za Usługi zostały wskazane w Cenniku Rezerwacji, który został udostępniony pod adresem: www.Olesnik.pl oraz za pośrednictwem systemu informatycznego celowego dla realizacji procesu rezerwacyjnego, podczas jego realizacji.
 3. Kwoty podane w Cenniku Usług są kwotami brutto.
 4. Opłaty należne za Usługi Rezerwacyjne są płatne przed rozpoczęciem świadczenia usług.
 5. Odwołanie Rezerwacji z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 14 dni przed zarezerwowanym terminem spowoduje zwrot pobranej płatności w całości bądź też, w uzgodnieniu z klientem, ustalenie innego jej terminu.
 6. Odwołanie Rezerwacji w terminie mniejszym niż 14 dni przed zarezerwowanym terminem zwalnia świadczącego Usługę Wynajmu Stanowisk Wędkarskich od zwrotu wniesionych opłat rezerwacyjnych.
 7. Dokonanie płatności następuje z wykorzystaniem usług płatniczych świadczonych przez upoważniony do tego podmiot zewnętrzny.
 8. Zwrot środków wynikających z terminowo odwołanej Usługi Rezerwacji następuje w terminie do 3 dni roboczych od przyjęcia odwołania.
 9. W szczególnych przypadkach, po ustaleniu tego z zarządcą łowiska, możliwe jest dokonanie płatności bezpośrednio na konto bankowe łowiska, o numerze: 98 9291 0001 0076 6456 3000 0010
 • VII

Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

 1. Realizacja Usługi Rezerwacji wymaga przetwarzania danych osobowych Klienta, w tym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy.
 2. Administratorem danych osobowych Pacjenta jest Świadczeniodawca.
 3. Kwestie przetwarzania danych osobowych, w tym sposób zapewnienia ich bezpieczeństwa oraz prawa Klienta zostały szczegółowo uregulowane w Polityce prywatności, która jest dostępna pod adresem: www.oleśnik.pl/polityka_prywatnosci .
 • VIII

Zmiany regulaminu i jego wypowiedzenie

 1. Świadczeniodawca jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, obejmujących:
 2. zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień regulaminu do nowych przepisów prawa;
 3. zmiany oraz aktualizacji danych dotyczących Usług Rezerwacyjnych strony www.olesnik.pl;
 4. zmiany w zakresie technicznych aspektów świadczenia Usług Rezerwacyjnych.
 5. Klient posiadający oczekującą na realizację Usługę Rezerwacji zostanie poinformowany o zmianach niniejszego regulaminu oraz prawie do nie zaakceptowania takich zmian poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.olesnik.pl, oraz przesłanie informacji o zmianie na adres e-mailowy podany przez Klienta.
 6. Zmiany wchodzą w życie w terminie 2 tygodni od ich opublikowania/przesłania w sposób opisany w ust. 2 powyżej, przy czym Klient ma prawo sprzeciwić się zmianom w ww. terminie. Brak sprzeciwu Klienta wobec proponowanych zmian w ww. termie jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody.
 7. Usługi zarezerwowane i opłacone realizowane będą zgodnie z brzmieniem regulaminu, aktualnym na dzień dokonywania płatności za rezerwację, chyba że strony ustalą inaczej.
 8. Klient ma prawo, przed dniem wejścia w życie zmian, wypowiedzieć niniejszy regulamin bez ponoszenia opłat, ze skutkiem na dzień złożenia Świadczeniodawcy oświadczenia w sprawie wypowiedzenia regulaminu, nie później jednak niż do dnia, w którym te zmiany zostałyby zastosowane.
 9. W przypadku gdy Klient zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia niniejszego regulaminu, stosunek prawny pomiędzy Świadczeniodawcą a Klientem wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat przez Klienta.
 10. Klient może wypowiedzieć niniejszy regulamin w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności dochowywania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem zarezerwowanych i opłaconych Usług Rezerwacyjnych, które zrealizowane zostaną zgodnie z regulaminem obowiązującym na dzień płatności za rezerwowaną usługę.
 11. Świadczeniodawca może wypowiedzieć Regulamin z co najmniej dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 • IX

Postanowienia końcowe

 1. Świadczenie Usług Rezerwacji wymaga skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej, których koszty ponosi Klient wg cennika operatora usług telekomunikacyjnych lub innych podmiotów świadczących usługi komunikacji elektronicznej.
 2. Przesyłanie lub umieszczanie treści niezgodnych z prawem lub naruszających prawa Świadczeniodawcy lub prawa osób trzecich jest zabronione.
 3. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.